Χορήγηση Υποτροφιών

Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης χορηγεί υποτροφίες για εκπόνηση

α. Διδακτορικών διατριβών

β. Διατριβών μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης,  στο πλαίσιο οργανωμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και

γ. Υποτροφίες  για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου

με σκοπό την προώθηση της έρευνας και εκπαίδευσης στο γνωστικό πεδίο της Αθηροσκλήρωσης.


1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν μόνο τα μέλη της Εταιρείας.

Το συνολικό ποσό της κάθε Υποτροφίας θα καθορίζεται ετησίως από το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και τα μέλη θα ενημερώνονται έγκαιρα ως προς την προκήρυξη Υποτροφιών με ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και με το newsletter.


2. Για τις διδακτορικές διατριβές το εγκεκριμένο ποσό θα δίνεται σε τρεις (3) ετήσιες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο της διατριβής. Το ποσό για τις διατριβές μεταπτυχιακής ειδίκευσης θα χορηγείται σε δύο (2) ετήσιες δόσεις, ενώ το ποσό για τις υποτροφίες εξωτερικού θα χορηγείται εφάπαξ.

Η πρώτη δόση του εγκεκριμένου ποσού θα καταβάλλεται άμεσα. Στο τέλος του πρώτου έτους θα πρέπει να υποβάλλεται στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης έκθεση προόδου καθώς και εργασία (άρθρο ανασκόπησης ή ερευνητικά αποτελέσματα) στo περιοδικό της Ε.Ε.Α. «Hellenic Journal of Atherosclerosis»,  προκειμένου να καταβληθεί η δεύτερη δόση του εγκεκριμένου ποσού.

Η τελευταία δόση καταβάλλεται μετά τη λήξη της περιόδου όπου υποβάλλεται στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης τελική έκθεση πεπραγμένων καθώς και εργασία στο «Hellenic Journal of Atherosclerosis» με τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας. Επίσης, υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης ανάτυπο του Master ή του Διδακτορικού καθώς και σχετική βεβαίωση αποφοίτησης από τη Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης.

Τέλος θα πρέπει να υποβάλλονται από τους δικαιούχους περίληψη(εις) στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο ή το Συμπόσιο των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης με τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας. Στις περιλήψεις καθώς και στις δημοσιεύσεις που πιθανώς προκύψουν, θα πρέπει να αναφέρεται ότι «Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης» ή στα αγγλικά «The present study was supported by a research grant from the Hellenic Atherosclerosis Society».

Για τις υποτροφίες μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό χρειάζεται η υποβολή έκθεσης πεπραγμένων και βεβαίωσης από το Νοσοκομείο/ Πανεπιστήμιο υποδοχής μετά το τέλος της μετεκπαίδευσης. Δημοσιεύσεις που πιθανώς πραγματοποιηθούν σε άλλα περιοδικά θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Εταιρείας.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση υποτροφίας είναι το αντικείμενο της έρευνας των υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και το αντικείμενο μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό να αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της Αθηροσκλήρωσης.


3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά ή να στείλουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ίωνος Δραγούμη 3, Τ.Κ. 115 28, Ιλίσια, Αθήνα, υπόψη κας Μοάτσου Αγγελικής) μαζί με την αίτησή τους που μπορούν να προμηθευτούν εδώ τα κάτωθι έγγραφα:

  • Το θέμα της διδακτορικής διατριβής ή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συνοδευόμενο από το πρωτόκολλο της μελέτης ή περιγραφή του αντικειμένου της μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό.
  • Βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημιακού Τμήματος στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα,  στην οποία θα φαίνονται τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής ή το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή (σε περίπτωση εκπόνησης ΜΔΕ).
  • Βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από το Πανεπιστημιακό Τμήμα ή το Νοσοκομείο υποδοχής του για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.
  • Βιογραφικό Σημείωμα που να αναφέρει την εργασιακή κατάσταση του υποψηφίου.

4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων για το έτος 2017 ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή θα εξετάζονται στο επόμενο έτος.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου, από τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από αναγνωρισμένους επιστήμονες στο χώρο της Αθηροσκλήρωσης και θα οριστεί από το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης.